Ohlášky 12. týdne - Květná neděle

predchozi aktualni dalsi tisk

Sobota - 27. 3. 2021 Sv. Rupert
17:55 Na poděkování za 95 let života a za † dceru Marii, Pavla Brázdy a rodiče Toufarovy * Za živou a † rodinu Kuběnovu, Sedlákovu a Klementovu
Neděle - 28. 3. 2021 Květná neděle
8:45 Za naše farní společenství online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání - svátost smíření - vyzvednutí posvěcených kočiček
9:30-10:30 Olomučany - bohoslužba pro děti - příprava na první svaté přijímání a od 10:30 do 11:00 individ. sv. přijímání
14:30-17:30 Svátost smíření: jen v kostele, zpovídá pět kněží
17:45 Křížová cesta pro jedno společenství online
17:00 Křížová cesta pro děti 1.-2. tříd (a menších) - po farní zahradě, sraz u spodní brány, zakončení u kostela a pak na zahradě blízko ohniště...
19:00 Křížová cesta pro žáky 3.-5.třídy - stejný program
Pondělí - 29. 3. 2021 Svatý týden
14:30-17:30 Svátost smíření: jen v kostele, zpovídají dva kněží
17:45 Za zemřelé: Marie Suchá, Marie Šenkýřová, Libuše Cápková online
18:15 Křížová cesta - pro jedno společenství
Úterý - 30. 3. 2021 Svatý týden
6:30 Postní roráty - jen pro seniory Za rodinu Svobodovu, Prokopovu a Adamcovu
7:00-10:00 Svátost smíření: jen v kostele, zpovídají dva kněží
Středa - 31. 3. 2021 Svatý týden
17:45 Za živou a † rodinu Skoupou, Štelclovu a sestru Marii online
18:15 Křížová cesta pro jedno společenství
Čtvrtek - 1. 4. 2021 Zelený čtvrtek
9:00 Brno - katedrála - Missa chrismatis s Otcem biskupem online
17:00 Mše svatá - jen pro biřmovance a katechumeny
17:30 Brno - katedrála - Mše svatá na památku ustanovení eucharistie s Otcem biskupem online
18:30-20:45 Individuální svaté přijímání
Pátek - 2. 4. 2021 Velký pátek
9:00-16:00 Kostel - soukromá modlitba u Kristova kříže * Farní zahrada - křížová cesta v přírodě
15:00 Brno - katedrála - Velkopáteční obřady s Otcem biskupem online
17:00 Velkopáteční obřady - jen pro biřmovance a katechumeny
17:00 Klapání farních atletů - se zastávkami po celém městě
Sobota - 3. 4. 2021 Bílá sobota
9:00-16:00 Kostel - soukromá modlitba u Božího hrobu * Soukromá pouť z kostela ke kněžskému hrobu na hřbitově
19:00 Velikonoční vigilie a křest katechumenů - jen pro biřmovance a katechumeny
20:30 Brno - katedrála - Vigilie velikonoční s Otcem biskupem online
21:30-23:00 Velikonoční světlo v kostele - rozdávání
Neděle - 4. 4. 2021 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
6:00 Za Mariánskou družinu - jen pro střední generaci (40.-50.níky, bez dětí)
8:45 Za naše farní společenství - jen pro nově pokřtěné dospělé a biřmovance online
9:30-12:00 Blansko - individuální svaté přijímání a žehnání velikonočních pokrmů - každých 10 minut
00:00 Olomučany - bohoslužba není, zveme k sv. přijímání do Blanska
Další informace - počítáno od neděle 28. 3. 2021

»   Poděkování: Všem, kdo jste se v sobotu a o víkendu zúčastnili velkého úklidu kostela a okolí, kdo jste se jakkoli zapojili do přípravy Velikonoc v naší farnosti i ve městě a kdo také podporujete farnost finančně! Děkujeme také těm, kdo se zapojili do krásných a hlubokých kajících bohoslužteb v týdnu!

»   Protipandemická opatření: noste prosím jednorázové roušky nebo respirátory. Možnost účasti na bohoslužbě zůstává podle dosavadních pravidel.

»   Dnes od 9:30 do 12:00 hod. můžete navštívit kostel k individuální bohoslužbě (přijetí svatého přijímání). Cestou domů to pak vezměte přes farní dvůr... Nejen proto, že v ohradě přibyly další 4 velikonoční jehňátka, ale také proto, abyste si mohli vyzvednout posvěcené kočičky. K dispozici bude i letáček - Průvodce k Velikonocům v naší farnosti.

»   Dnes se opět mohou rodiče a děti zúčastnit večerní Křížové cesty na farní zahradě: V 17:00 žáci 1.-2. tříd a v 19:00 žáci 3.-5.tříd. Pokud máte děti v obou skupinách, tak si nějak poraďte. Sraz je dole u vchodu na Lotos. Po modlitbě se sejdeme opět u ohniště. A chleba nám dnes (v neděli 28. 3. 2021) zbyl - čekali jsme v sobotu na úklid víc lidí.....

»   VELIKONOČNÍ OBŘADY: Na základě přání Svatého Otce se mají věřící spojit při slavení liturgie Svatého týdne se svým biskupem. Proto naše bohoslužby nebudou přenášeny online z našeho kostela, ale sledujte prosím ty z katedrály. V našem kostele se tyto bohoslužby budou konat pouze pro katechumeny (je jich pět a na Velikonoční vigilii přijmou křest, biřmování a svaté přijímání) a pro biřmovance, kteří je budou jménem farnosti doprovázet.

»   Velký pátek je den přísného postu! Od 9:00 do 16:00 bude otevřený kostel k uctění Kristova kříže. Na farní zahradě bude připravena přírodní křížová cesta.

»   Na Bílou sobotu: Od 9:00 do 16:00 bude otevřený kostel k uctění Božího hrobu. Prosíme všechny, abyste se cestou z kostela stavili na hřbitově k hrobu kněží sloužících pro naši spásu v Blansku a na něm zapálili svíčku a pomodlili se. DĚKUJEME!

»   Pro informaci: Na Velký pátek (v 17:00 hod) se vydají do města s klapačkami atleti naší farnosti, kteří v rámci svého kondičního tréninku proběhnou celé město a klepat budou jen na vybraných mistech.

»   Velikonoční svátost smíření: DNES 14:30-17:30 hod., zpovídá 5 kněží, jen v kostele. A pak v PO (14:30-17:30) a v ÚT (7:00-10:00), zpovídají vždy 2 kněží.

»   Velikonoční cesta: Od pátku 19.3. do neděle 11.4. jsou v různých výlohách v centru města vystaveny předměty se vztahem ke křesťanským a lidovým tradicím Velikonoc. Začátek trasy s jejím přehledem je na Poduklí. Děkujeme naší pastorační asistentce za zorganizování! A vás všechny prosíme, přizvěte k této velikonoční vycházce i své známé.

»   V chýši u kostela budou ve Svatém týdnu obměňovány symboly odkazující na tajemství jednotlivých dní.

»   Rodinná katecheze. Na našich farních stránkách jsou k dispozici materiály pro katechezi v rodinách. Kromě nich i tradiční kvíz a oblíbené puzzle.

»   Každou neděli najdete na našich stránkách Pozdrav od dětí i školáků (i studentů) naší farnosti s přáníčkem!

Nezvýrazněné akce se týkají Blanska