Dotazník - co je pastorační a ekonomická rada farnosti?

Farnost

Synodální proces o synodalitě nám ukazuje na důležitost spolupráce všech věřících. A tak se na vás farníky obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku, kde se na vás obracíme také s prosbou o konkrétní jména lidí, které byste rádi viděli na volebních lístcích pro pastorační a ekonomickou radu farnosti. V následujících řádcích si můžete přečíst základní poslání těchto rad. Věříme, že přečtení vám pomůže při hledání odpovědi na otázku - Koho tam mám napsat?...

Dotazníky najdete v tištěné podobě na stolku pod kůrem v kostele sv. Martina v Blansku a také na stolku v kostele Božského Srdce Páně v Olomučanech. Prosíme o jeho vrácení zpět do označené krabičky v kostele a to do 30. 1. 2023. V případě potřeby napiště na email zachovalova@dieceze.cz a dotazník vám zašleme k vytištění.

Přidáno: 21. ledna 2023

Pastorační rada farnosti

1.     Pastorační rada farnosti (dále PRF) je poradním orgánem faráře.

2.     PRF má „napomáhat rozvoji pastorační péče ve farnosti“ tím, že vytváří prostor pro společné pastorační rozlišování. To spočívá v tom, že PRF pod vedením faráře v jednotě s biskupem zkoumá to, co se vztahuje k pastoračnímu působení ve farnosti a navrhuje z toho vyplývající praktické kroky.

3.     Svou činností PRF přispívá k tomu, aby všichni farníci, na základě svého křtu a biřmování, sdíleli spoluzodpovědnost za dobrou správu farního společenství.

4.     K hlavním úkolům PRF patří:

a)   navrhuje, radí a zajišťuje vše, co vede k naplnění poslání farnosti v oblasti svědectví (misie, evangelizace), liturgie, vyučování (katecheze) a diakonie;

b)  udržuje kontakty s církevními společenstvími a hnutími ve farnosti, a také s obecními samosprávami a společenskými organizacemi;

c)   pomáhá poznávat zájmy a potřeby farníků;

d)  hledá, jak by farnost mohla vypadat v budoucnosti a snaží se podle toho stanovit pastorační priority;

 

Ekonomická rada farnosti

1.       Ekonomická rada farnosti (dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán faráře, který se podílí na hospo­daření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře.

2.       Úkolem ERF je účast na spolehlivé, šetrné, obezřetné a starostlivé správě majetku farnosti, péče o zdroje příjmů, starost o zajištění potřeb farnosti.

3.       Členové ERF jsou povinni jednat vždy v zájmu farnosti a usilovat o vytvoření ducha spolupráce a vzá­jemné důvěry mezi farářem a farníky. Nezapomínají přitom také na ducha křesťanské solidarity s jinými farnostmi, s diecézí a celou církví.

4.       Farář svolává ERF alespoň jednou do roka, nejlépe po provedení roční účetní závěrky. Seznámí ji s hos­podářskými výsledky za uplynulé období a projedná hospodářské záměry pro následující rok.

5.       Dále je farář povinen ERF svolat a vyslechnout její mínění v případech, kdy se jedná o závažné majet­kové záležitosti např.:

·   smlouvy podléhající schválení ordinářem

·   velké opravy farních objektů

·   zahájení podnikatelské činnosti farnosti

·   zahájení jiné systematické činnosti farnosti s ekonomickým dopadem, jako např. sociální pomoci po­třebným apod.

·   půjčky

6.       Členové ERF vyjádří své mínění hlasováním nebo slovně. Konečné rozhodnutí přísluší faráři.