Informace z organizací

 

Organizace


<  Blanenská schola: www.martiniband.farnostblansko.cz

<  Ministranti: ministrant.farnostblansko.cz

<  Společnost Katolického domu: www.skdblansko.cz

<  Kolpingova rodina Blansko: old.kolping.cz/content.aspx?id=390

<  9. skautský oddíl: www.9oddil.skauting.cz

<  Orel Blansko: www.orelblansko.cz

<  Rodinné centrum Blansko: www.rcblansko.cz

<  Projekt Adopce na dálku ®: adopce.farnostblansko.cz

<  Všudybýlek: vsudybylek-blansko.webnode.cz

<  Oblastní Charita Blansko: blansko.charita.cz